ارسال پیام برای لیفتراک دیزل ۵تن

لیفتراک دیزل ۵تن

بازدید:٢١ | ا

لیفتراک ۵تن دیزل یا دوگانه محصولی برای حمل و بار گیری ، بارهای سنگین در تمامیه محیط ها میباشد

لیفتراک دوگانه سوز با موتور نیسان ژاپن ، لیفتراک دیزل با موتور یانمار

این لیفتراک در مدلها و برندهای مختلف موجود میباشد

1 / 1
لیفتراک دیزل ۵تن
https://lift-iran.ir/service/%d9%84