ارسال پیام برای کیت پاپ اسمیر در محیط مایع تک محلوله

کیت پاپ اسمیر در محیط مایع تک محلوله

بازدید:٧۴ | ا

کیت پاپ اسمیر در محیط مایع تک مرحله ای
کیت موجود جها غربالگری سیتولوژی سرطان گردن رحم طراحی شده از رسوب سلولی به دست امده می توان برای تشخیص ژنوم عواملی مانند hsv,hpv,کلامدیا و نایسریا استفاده کرد برای این کار پس از 3 بار شستشوی رسوب سلولی با اب مقطر اقدان به استخراج dna نموده و سپس pcr انجام دهید .

1 / 1
 کیت پاپ اسمیر در محیط مایع تک محلوله
www.noavaran.technology


ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار