ارسال پیام برای کمپرسور ایستاده

کمپرسور ایستاده

بازدید:٣۴ | ا


کمپرسور ایستاده باد

امروزه یکی از اساسی ترین منزومات یک واحد تولیدی تعمیرگاه یا کارخانه انرژی حاصل از بادمیباشد. تطبیق پذیری بالا.
سهولت در انتقال وعدم ایجاد الودگی روغنی نسبت به سیستم های هیدرولیک باعپ شده این انرژی بارشد روزافزون موجه گردد
به شکلی که امروزه کمپرسوربادیکی ا اجزای کارگاهای خانگی و کاراژهای کوچک میباشد.
کمپرسور ایستادهکمپرسور باد شامل ۳ قسمت اصلی :

سیستم قدرت یا دینام.
سیستم هواساز کمپرسور.
مخزن هواسازمیباشد.

عمل تولید باد توسط دینام و سرسیلندر انجام شده و داخل مخزن ذخیره میگردد.

فشارهوای ذخیره شده داخل مخزن برحسب bar.psi محاسبه میگردد و تناوب بافشار مورد نیاز دستگاهای مصرف کننده به انها انتقال میابد.

1 / 1
کمپرسور ایستاده
https://lift-iran.ir/service/%da%a9