سیلندر طرح ایتالیا

بازدید:۵٣ | ا

سیلندر طرح ایتالیا وظیفه تولید باد در کمپرسور برعهده ی واحد هواسازمیباشد.
به واحد هواساز در کمپرسورهای باد سیلندر اطلاق میشود.

سیلندرهای کمپرسوربه ۲دسته خورجینی و یو شکل تقسیم میشود

عملکرد سیلندرهای خورجینی_ دراین سیستم باانتقال قدرت به سیلندر پیستونه ها درحالت رفت وبرگشت قرار میگیرد

درهربار رفت پیستون به سمت پایین مکش هوا انجام شده و دربرگشت بسته شدن دریچه ی ورودهوا هوای گیرافتاده
در محفظه ی سیلندر به سمت مخزن کمپرسور هدایت میگردد

عملکرد سیلندر های خورجینی به اندازه پیستون ها وتعداد انها بستگی دارد.
ازمعایب سیلندرهای خورجینی میتوان به تولید صدای زیاد تولید حرارت بیشتر نسبت به سیلندر های خورجینی
دارای قیمت ارزان تری نسبت به مدل یوو میباشد.

سیلندر طرح ایتالیا
https://lift-iran.ir/service/%d8%b3