ارسال پیام برای الکتروموتور چینی

الکتروموتور چینی

بازدید:۶۶ | ا


الکتروموتور چینی وسیله برای تولید انرژی میباشد که در تمامیه دستگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد
الکتروموتور جهت استفاده درتمامی دستگاه های برقی میباشد

الکتروموتور چینی

که شامل:۳فاز وتکفاز . پایه داروفلنچ دار . پوسته چدن وپوسته آلومینیوم.

الکتروموتور ها از ۲۵% کیلووات تا ۱۰۰ کیلووات میباشد که با دور های مختلف که شامل : ۳۰۰،۱۵۰۰،۱۰۰۰،۹۵۰،۷۵۰ دور می باشند

در برندهای مختلف ازجمله : ایران ،چین،آلمان و… موجود می باشد.

1 / 1
الکتروموتور چینی
https://lift-iran.ir/service/%d8%a7