نمایشگاه بین المللی محصولات و فرآورده های پروتئینی حلال و صنایع وابسته تهرا

بازدید:۵٨ | ا

نمایشگاه بین المللی محصولات و فرآورده های پروتئینی حلال و صنایع وابسته تهران 97 سومین دوره
تاریخ برگزاری : 21 الی 24 آبان ماه
زمان بازدید:9 الی 17
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

نمایشگاه بین المللی محصولات و فرآورده های پروتئینی حلال و صنایع وابسته تهرا