نمایشگاه صنعت، معدن و ابزار آلات اراک 97 دوازدهمین دوره

بازدید:۶۵ | ا

نمایشگاه صنعت، معدن و ابزار آلات اراک 97 دوازدهمین دوره
تاریخ برگزاری : 6 الی 9 آذر ماه
برگزار کننده : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اراک

نمایشگاه صنعت، معدن و ابزار آلات اراک 97 دوازدهمین دوره