ارسال پیام برای نمایشگاه گلخانه، ادوات باغبانی، ماشین ها و صنایع وابسته گرگان 97 دومین دوره

نمایشگاه گلخانه، ادوات باغبانی، ماشین ها و صنایع وابسته گرگان 97 دومین دوره

بازدید:٩۶ | ا

نمایشگاه گلخانه، ادوات باغبانی، ماشین ها و صنایع وابسته گرگان 97 دومین دوره
تاریخ برگزاری : 20 الی 23 آذرماه
زمان بازدید:16 الی 21
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی گلستان

1 / 1
نمایشگاه گلخانه، ادوات باغبانی، ماشین ها و صنایع وابسته گرگان 97 دومین دوره