نمایشگاه قطعات خودرو و مجموعه های خودرویی اهواز 97 سیزدهمین دوره

بازدید:٧٨ | ا

نمایشگاه قطعات خودرو و مجموعه های خودرویی اهواز 97 سیزدهمین دوره
تاریخ برگزاری : 19 الی 22 دی ماه
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی خوزستان

نمایشگاه قطعات خودرو و مجموعه های خودرویی اهواز 97 سیزدهمین دوره