نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 97 هفتمین دوره

بازدید:٧۶ | ا

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 97 هفتمین دوره
تاریخ برگزاری : 9 الی 12 بهمن
زمان بازدید:17 الی 22
برگزار کننده : شرکت برساز رویداد پارس
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 97 هفتمین دوره