ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 97 هفتمین دوره

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 97 هفتمین دوره

بازدید:٧٧ | ا

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 97 هفتمین دوره
تاریخ برگزاری : 9 الی 12 بهمن
زمان بازدید:17 الی 22
برگزار کننده : شرکت برساز رویداد پارس
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد

1 / 1
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 97 هفتمین دوره