نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی خاورمیانه کیش 97 اولین دوره

بازدید:٨١ | ا

نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی خاورمیانه کیش 97 اولین دوره
تاریخ برگزاری : 10 الی 12 بهمن
برگزار کننده : موسسه نوین تجارت بازار الند
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی خاورمیانه کیش 97 اولین دوره