نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته، موتوسیکلت، اسکوتر، قایق و جت اسکی سار

بازدید:١٠۵ | ا

نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته، موتوسیکلت، اسکوتر، قایق و جت اسکی ساری 97
تاریخ برگزاری : 16 الی 9 بهمن ماه
برگزار کننده : شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
محل برگزاری: محل نمایشگاهی ساری

نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته، موتوسیکلت، اسکوتر، قایق و جت اسکی سار