ارسال پیام برای قرص ساز صنعتی

قرص ساز صنعتی

بازدید:٧٨٨ | ا

قابلیت تولید 3600 قرص در ساعت
نیرو فشاری 8 تن
حداکثر قطر و ارتفاع قرص 20 میلیمتر
تمام اتوماتیک
قابلیت نصب انواع قالب روی دستگاه
09219384933 کرمی

قرص ساز صنعتی
قرص ساز صنعتی
قرص ساز صنعتی
قرص ساز صنعتی
1 / 4
قرص ساز صنعتی
2 / 4
قرص ساز صنعتی
3 / 4
قرص ساز صنعتی
4 / 4
قرص ساز صنعتی