ارسال پیام برای تعمیرات ترازو – ترازو رطوبت سنج

تعمیرات ترازو – ترازو رطوبت سنج

بازدید:۶۵ | ا

ترازو چیست :
ترازو) که میزان یا وزن‌سنج و جرم‌سنج نیز( خوانده می‌شود، ابزاری است که برای سنجش مقدار (سنگینی) اجسام از آن استفاده می‌شود. ترازوهای سنتی معمولاً از خاصیت اهرم و دو کفه و یک عقربه میزان به نام شاهین تشکیل شده‌اند. برای سنجش وزن هر جسم از برابری آن با وزنه‌هایی پیش‌ساخته که بر اساس واحدهای وزنی اعم از مثقال و گرم و پوند و … در دسترس هستند استفاده می‌گردد.
ترازو به انواع ترازو – ترازو رطوبت سنج تقسمیم مش شود .
ترازو رطوبت سنج :
در این نوع ترازو نمونه ابتدا وزن شده و بعد از آن توسط یک لامپ هالوژن و یا IR ودر نوع دیگر با استفاده از المنت نمونه گرم شده و رطوبت آن تبخیر می شود ، و در انتها وزن نمونه مجددا اندازه گیری می شود . به این روش روش ترموگرافی متریک گفته می شود .

ترازو :
تعمیر ترازو AND
تعمیر ترازو Kern
تعمیر ترازو Sartorius
تعمیر ترازو OHAUS
تعمیر ترازو Precisa
تعمیر ترازو PCE
تعمیر ترازو Denver
تعمیر ترازو Axis
تعمیر ترازو Mettler
تعمیر ترازو Acculab
تعمیر ترازو Radwag
تعمیر ترازو Shimadzu
تعمیر ترازو Adamlab
ترازو رطوبت سنج :
تعمیر ترازورطوبت سنج AND
تعمیر ترازورطوبت سنج Kern
تعمیر ترازورطوبت سنج Sartorius
تعمیر ترازو رطوبت سنجOHAUS
تعمیر ترازو رطوبت سنجPrecisa
تعمیر ترازورطوبت سنج PCE
تعمیر ترازو رطوبت سنجDenver
تعمیر ترازو رطوبت سنجAxis
تعمیر ترازو رطوبت سنجMettler
تعمیر ترازورطوبت سنج Acculab
تعمیر ترازورطوبت سنج Radwag
تعمیر ترازورطوبت سنج Shimadzu
تعمیر ترازورطوبت سنج Adamlab


1 / 1
تعمیرات ترازو – ترازو رطوبت سنج
http://laboratoryrepairs.ir