ارسال پیام برای لیفتراک دستی ۲ تن

لیفتراک دستی ۲ تن

بازدید:٧٨ | ا

لیفتراک دستی ۲ تن تا ارتفاع ۱.۶ متر
کاملا سالم
کم کارکرد

لیفتراک دستی ۲ تن
لیفتراک دستی ۲ تن
1 / 2
لیفتراک دستی ۲ تن
2 / 2
لیفتراک دستی ۲ تن