ارسال پیام برای عرضه مستقیم وفروش محصولات مرتبط با شستشو.وضدعفونی کننده

عرضه مستقیم وفروش محصولات مرتبط با شستشو.وضدعفونی کننده

بازدید:١٣۶ | ا

شرکت ایده بازارصنعت سبز.
عرضه مستقیم وفروش محصولات مرتبط با شستشو.وضدعفونی کننده
محصولاتی من جمله
پرسیدین:ضدعفونی کننده قوی دستگاه های صنایع غذایی .جایگزین مناسب دیگر محصولات ضدعفونی کنند..هم ازلحاظ اقتصادی.وهم ازجهت حجم موادمصرفی
مثال(برای ضدعفونی کردن سبزیجات.1لیتر.پرسیدین رامیتوان در 1500لیتر آب رقیق کرد) ازدیگرکارایی این محصول.ضدعفونی کننده هوا.سبزیجات.میوجات.....
آسپتین:ضدعفونی کننده قوی دست.جایگزین مناسب آب وصابون.ودیگرنیازی ب شستن دست بعداز استفاده نیست
سپتی سرفیس:ضدعفونی کننده آماده به مصرف سطوح.وابزارآلات....بعدازاستفاده نیازی به شستشوو آبکشی نیست
پرکلین ها:شستشو.دستگاه COP..CIPجایگزن مناسب سود.با.رقت سازی ان خیلی مقرون به صرفه تر میشود
محیط کشت.لوازم آزمایشگاهی.انواع مایعات دست.وظرفشویی.جوهرنمک.کلرمایع(آبژاول).کلرخشک.شیشه شور.سفیدکننده.ازدیگرمحصولات ما می باشد

عرضه مستقیم وفروش محصولات مرتبط با شستشو.وضدعفونی کننده
عرضه مستقیم وفروش محصولات مرتبط با شستشو.وضدعفونی کننده
عرضه مستقیم وفروش محصولات مرتبط با شستشو.وضدعفونی کننده
عرضه مستقیم وفروش محصولات مرتبط با شستشو.وضدعفونی کننده
1 / 4
عرضه مستقیم وفروش محصولات مرتبط با شستشو.وضدعفونی کننده
2 / 4
عرضه مستقیم وفروش محصولات مرتبط با شستشو.وضدعفونی کننده
3 / 4
عرضه مستقیم وفروش محصولات مرتبط با شستشو.وضدعفونی کننده
4 / 4
عرضه مستقیم وفروش محصولات مرتبط با شستشو.وضدعفونی کننده