ارسال پیام برای ‏درآمد دوبی در سال گذشته

‏درآمد دوبی در سال گذشته

بازدید:١٣ | ا

‏درآمد دوبی در سال گذشته:

تجارت دریایی: ۲۰ میلیارد دلار
۱۵میلیون‌ جهانگرد با درامد ۳۰ میلیارد دلار
فرودگاه بین المللی دوبی: ۲۷ میلیارد دلار
۴۲۰هزارپرواز (۱۲۰۰پرواز در۲۴ساعت)
۸۸ میلیون مسافر
۲/۶میلیون تن بار
جمع : ۷۷ میلیارد دلار

کل درآمدنفتی ایران‌ ۴۵ میلیارد دلار

منبع : کانال جمع مدیران نامدار ایران

1 / 1
‏درآمد دوبی در سال گذشته