ارسال پیام برای تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی

بازدید:٢۵٣ | ا

لقمان پژوهش بهینه
(٨٨٩٥٤٢٣٧-۰۹۱۲۶۱۱۴۷۸۶)
- تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی
تجهیزکامل آزمایشگاه کارخانجات غذایی
-آبمقطرگیری١٠لیتر درساعت
-کلنی کانتر دیجیتال
-بنماری ٨خانه ترموستاتیک
-آسیاب آزمایشگاهی
-سوکسله پیرکس
-ph متر رومیزی
-انکوباتور هوشمند
-اتوکلاو استاندارد
-آون pid
-هود لامینار
-هود شیمی
-ترازوی حساس یکهزارم
-شیکر ارلن بالن
-تیوسولفات سدیم-کلروفرم-متیلن بلو-
متیل رد-اسید استیک-فهلینگA-فروسیانور
پتاسیم-فنل فتالیین-استات روی-وازپار-
هیدر کسید سدیم-ان هگزان-معرف کواکس-
قرص رینگر-جیولتی کانتونی-YGC-
LST-VRB-RVS-پپتون واتر-سیمون
سیترات-TTN-SS-اوره آگار-EC-پلاسمای
خرگوش-برد پارکر و..،
-تجهیزکامل آزمایشگاه غذایی با کیفیت
عالی ونازلترین قیمت در سراسر ایران
٨٨٩٥٦١٣٥
٨٨٩۵۴٢٣٧
۰۹۱۲۱۳۱۱۵۵۱

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی
تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی
تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی
تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی
1 / 4
تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی
2 / 4
تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی
3 / 4
تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی
4 / 4
تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی