ارسال پیام برای میزان یادگیرى در حالتهاى متفاوت

میزان یادگیرى در حالتهاى متفاوت

بازدید:١٧ | ا

میزان یادگیرى در حالتهاى متفاوت

10%وقتى میخوانیم
20%وقتى میشنویم
30%وقتى میبنینیم
50% وقتى میبینیم و میشنویم
70%وقتى بحث میکنیم
80%وقتى تجربه میکنیم
95%وقتى بدیگران یاد میدهیم

منبع : کانال مدیران نامدار ایران

1 / 1
میزان یادگیرى در حالتهاى متفاوت