ارسال پیام برای سبک های رهبری

سبک های رهبری

بازدید:٢٠ | ا

سبک های رهبری

رهبری مهم ترین موضوع در حوزه رفتار سازمانی و روابط انسانی است. مهم ترین ویژگی رهبران داشتن بینش است که به کمک آن، آنچه که در سازمان و جامعه روی می دهد را می بینند و راهی را که باید طی شود را، تشخیص می دهند.
سبک رهبری موضوع مهمی است که در زمان طراحی سازمانی باید لحاظ شود. سبک رهبری تعیین کننده جو حاکم بر سازمان ، هم چنین چگونگی تعامل رهبران با زیر دستان است.

منبع : کانال آکادمی مدیریت حرفه ای

1 / 1
سبک های رهبری