ارسال پیام برای خلاقیت به اندازه سواد مهم است

خلاقیت به اندازه سواد مهم است

بازدید:١۵ | ا

خلاقیت به اندازه سواد مهم است

برای خلاقیت نیازی نیست کارهای سخت و بزرگ رو در نظر بیاوریم .. لازم نیست یک نقاش یا طراح باشیم هرکدام از ما میتوانیم زندگی خودمان را در سایه خلاقیت زیبا و زیباتر کنیم .. و از لذت خلق کردن سرشار شویم

منبع : کانال جمع مدیران نامدار ایران

1 / 1
خلاقیت به اندازه سواد مهم است