ارسال پیام برای سمپلرSPIN REACT اسپانیا

سمپلرSPIN REACT اسپانیا

بازدید:۶٠ | ا

سمپلرSPIN REACT اسپانیا سمپلرمتغیر

سمپلر SPINREACT اسپانیا

SPINREACT یکی از کمپانیهای بسیار معتبر در دنیا می باشد که شرکت آداک ویرا پژوه اقدام به فروش محصولات آن از جمله سمپلرهای ساده و سمپلرهای متغیر وسمپلرهای 8کاناله و سمپلر12 کاناله درایران نموده است

سمپلرهای SPINREACT در مدلهای ساده دارای رنجهای زیر می باشد:


سمپلر ثابت SPINREACT با حجم 5μl

سمپلر ثابت SPINREACT با حجم 10μl

سمپلر ثابت SPINREACT با حجم 20μl

سمپلر ثابت SPINREACT با حجم 250μl
سمپلر ثابت SPINREACT با حجم 50μl
سمپلر ثابت SPINREACT با حجم 100μl
سمپلر ثابت SPINREACT با حجم 200μl
سمپلر ثابت SPINREACT با حجم 250μl

سمپلر ثابت SPINREACT با حجم 500μl

سمپلر ثابت SPINREACT با حجم 1000μl

سمپلر ثابت SPINREACT با حجم 2000μl
سمپلر ثابت SPINREACT با حجم 5000μl

سمپلر متغیر در رنجهای :

سمپلر متغیر SPINREACT با حجم 2.5-0.1 میکرو لیتر
سمپلر متغیر SPINREACT با حجم 10- 0.5میکرو لیتر
سمپلر متغیر SPINREACT با حجم 100- 10میکرو لیتر
سمپلر متغیر SPINREACT با حجم 200- 20میکرو لیتر
سمپلر متغیر SPINREACT با حجم 200- 50میکرو لیتر
سمپلر متغیر SPINREACT با حجم 1000- 100میکرو لیتر
سمپلر متغیر SPINREACT با حجم 1000- 200میکرو لیتر
سمپلر متغیر SPINREACT با حجم 5000- 1000میکرو لیتر

سمپلر8 کاناله در رنجهای مختلف

سمپلر12 کاناله در رنجهای مختلف

قیمت سمپلرSPINREACT
فروش سمپلر اسپانیایی
سمپلر اسپین
سمپلر تک کاناله SPINREACT

سمپلرSPIN REACT اسپانیا
سمپلرSPIN REACT اسپانیا
سمپلرSPIN REACT اسپانیا
سمپلرSPIN REACT اسپانیا
1 / 4
سمپلرSPIN REACT اسپانیا
2 / 4
سمپلرSPIN REACT اسپانیا
3 / 4
سمپلرSPIN REACT اسپانیا
4 / 4
سمپلرSPIN REACT اسپانیا