ارسال پیام برای ترموستات پلاس اپندورف-Thermostat plus eppendorf

ترموستات پلاس اپندورف-Thermostat plus eppendorf

بازدید:١٩٧ | ا

ترموستات پلاس اپندورف-Thermostat plus eppendorf
Eppendorf ThermoStat plus
ترموستات پلاس اپندورف آلمان

دستگاه ترموستات پلاس جهت استفاده برای میکروتیوپهای با حجم 1/5ml

ترموستات پلاس دستگاهی بسیار دقیق برای کنترل دما برای تمامی میکروتیوپها می باشد

این دستگاه قابلت و توانایی گرم کردن نمونه ها از 5درجه تا99درجه سانتیگرادرادارا می باشد

ترموستات پلاس eppendorf دارای سیستم Heating با سرعت 5 درجه در دقیقه

ترموستات پلاس دارای سیستم cooling با سرعت 1/5 درجه بردقیقه

دارای ترموبلاک 24تایی

دارای یک عددباکس 24تایی کرایو در حجمهای 2 , 1/5ml

قیمت دستگاه ترموستات پلاس اپندورف

فروش دستگاه ترموستات پلاس اپندورف آلمان

دستگاه ترموستات پلاس eppendorf

تعمیر دستگاه ترموستات پلاس اپندورف
ترموستات پلاس اپندورف

ترموستات پلاس اپندورف-Thermostat plus eppendorf
ترموستات پلاس اپندورف-Thermostat plus eppendorf
ترموستات پلاس اپندورف-Thermostat plus eppendorf
ترموستات پلاس اپندورف-Thermostat plus eppendorf
1 / 4
ترموستات پلاس اپندورف-Thermostat plus eppendorf
2 / 4
ترموستات پلاس اپندورف-Thermostat plus eppendorf
3 / 4
ترموستات پلاس اپندورف-Thermostat plus eppendorf
4 / 4
ترموستات پلاس اپندورف-Thermostat plus eppendorf