پرس

بازدید:٣ | ا

توانایی خرید: نقدی-اعتباری
ظرفیت مورد نظر: 200 یا250 تن
مشخصات و توضیحات بیشتر: دستگاه پرس 200یا250 تن دروازه ای 140 سانتدر140سانت
کد دستگاه: 2579