ارسال پیام برای تاثیر بنتونیت در خوراک دام و طیور و آبزیان

تاثیر بنتونیت در خوراک دام و طیور و آبزیان

بازدید:٢۶ | ا

بنتونیت شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا در جیره غذایی نشخوار کنندگان استفاده می شود.افزایش 4 درصد به جیره غذایی دام، باعث افزایش معنی داری در قابلیت هضم مواد مغذی، افزایش تولید شیر ، چربی شیرو کل مواد جامد شیر می گردد.
کیفیت بنتونیت مورد استفاده در خوراک دام می تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد دام داشته باشد. بنتونیت شرکت توسعه معادن ومواد معدنی آسیا به علت قیمت ارزان، هزینه های جیره غذایی دام را کاهش می دهد.
بنتونیت دامی به دلیل هضم کامل مواد غذایی موجود در روده، باعث ترغیب دامه به مصرف خوراک بیشتر و در نتیجه افزایش وزن گله می شود.
شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا تولید کننده بنتونیت در تهیه خوراک دام و طیور و آبزیان می باشد.
جهت خرید،مشاوره وکسب اطلاعات بیشترباکارشناسان ماازطریق راههای ارتباطی زیردرارتباط باشید.
http://immd.ir/%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7/
02128421230
02332220363
09331118625
کلمات کلیدی: بنتونیت، فروش بنتونیت، قیمت بنتونیت ، جیره نویس، سیستم گوارشی ماهی، بنتونیت کلسیمی، بنتونیت خوراک ماهی، بنتونیت سدیمی، تولید کننده بنتونیت، bentonite.

تاثیر بنتونیت در خوراک دام و طیور و آبزیان
تاثیر بنتونیت در خوراک دام و طیور و آبزیان
1 / 2
تاثیر بنتونیت در خوراک دام و طیور و آبزیان
2 / 2
تاثیر بنتونیت در خوراک دام و طیور و آبزیان
http://immd.ir/%D8%A8%D9%86%D8%AA%D