ارسال پیام برای بررسی آزادی تحت نظارت الکترونیکی

بررسی آزادی تحت نظارت الکترونیکی

بازدید:٧٩ | ا

آزادی تحت نظارت الکترونیکی


یکی از ابزارهای فردی کردن مجازاتها و از جایگزینهای حبس میباشد .
از ویژگیهای این نهاد کم هزینه بودن و کاستن از جمعیت زندانیان و از بین بردن آثار حبس و نیز حبس زدایی میباشد ،و در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز کاربرد دارد مثلا در ماده ۲۱۷ از قانون آیین دادرسی کیفری از بینقرارهایی تامین کیفری اینگونه آمده است:

(( التزام به عدم خروج از منزل یا محلاقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات))


در این روش فرد به جای اینکه پایش به زندان باز شود و در آنجا بیشترهم با رمز و رموز جرائم آشنا شود با این تدبیر مدت حبس خود را در محدوده معین وعمدتا در شهر خود سپری میکند.


مسلما استفاده از تجربه یک وکیل خبره به شما ،در چیستی و شرایط بهره مندی از این نهاد قانونی اطلاعات کامل داده ،شما را در اشراف همه جانبه نسبت به پرونده خود در دادگاه آگاهی بخش خواهد بود.

12:00 - 13:00
ساعت مشاوره رایگان وکالت

09132680534
تلفن تماس برای مشاوره

http://www.isfahanattorney.ir/i-165