ارسال پیام برای اگر مالیات قطعی شده خود را نپردازید

اگر مالیات قطعی شده خود را نپردازید

بازدید:٢٧٢ | ا

اگر مالیات قطعی شده خود را نپردازید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به مودی ابلاغ می کند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی های خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد . .

1 / 1
اگر مالیات قطعی شده خود را نپردازید