دستگاه آبگیر سانتریفیوژ

بازدید:۴۵۵ | ا

این دستگاه آخرین مرحله در خط شستشوی اتوماتیک سبزیجات است . وظیفه اصلی دستگاه آبگیری سطح سبزیجات است

دستگاه آبگیر سانتریفیوژ