ارسال پیام برای عواملی که باعث عملکرد پایین در کارکنان می‌شود:

عواملی که باعث عملکرد پایین در کارکنان می‌شود:

بازدید:٢٧ | ا

فقدان فرصت‌های رشد
عدم تنوع
کمبود ارتباطات
استرس کاری
نبود دوره‌ی انطباق با محیط کار
مشکلات شخصی
محیط نامناسب کاری
فقدان چالش‌ها
نبود مشوق‌ها
اهداف نامشخص / عدم جهت‌دهی
کمبود منابع

منبع : کانال آکادمی مدیریت حرفه ای

1 / 1
عواملی که باعث عملکرد پایین در کارکنان می‌شود: