ارسال پیام برای عادت چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

عادت چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

بازدید:٢٩ | ا

این عقل نیست که زندگی را هدایت می‌کند؛ بلکه عادت است.
دیوید هیوم

هر عملی که انسان می خواهد انجام دهد یا انجام می دهد بلافاصله موحب فعل و انفعالات شیمیایی در مغز می شود و سلول های مرتبط فعال می شوند این سلول ها برای ارسال پیام های عصبی بین خود مسیری را ایجاد می کنند این مسیر با تکرار رفتار شبیه یک ردپا در مغز می شود و سلول های عصبی پیام های خود را از آن مسیر به کمک تارهای عصبی که ایجاد می کنند انتقال می دهند.
وقتی رفتار خاص به قدر کافی تکرار شود اینکار به صورت خودکار در می آید که در این حالت دیگر نیازی نیست فرد برای این رفتار خاص فکر کند بلکه به محض دریافت محرک به صورت خودکار انجام می شود.

در این حالت دیگر نیازی به مداخله ذهن آگاه در رفتار نیست و هدایت رفتاری که به صورت عادت درآمده است از بخش ذهن آگاه به ضمیرناحودآگاه منتقل می شود و از اینجاست که ضمیر ناخود آگاه بر آن رفتار انسان مسلط می شود.

عادت ها بیانگر رفتارهایی است که به صورت خودکار در زمان ها، مکان ها، موقعیت ها و شرایط روحی و روانی مختلف از ما سر می زند؛ آن ها تعیین می کنند که شما کی هستید و در حقیقت عادت های هر فرد بیانگر شخصیت اوست.
ضمیر ناخودآگاه از طریق عادت ها بیش از 95 رفتار آدمی را شکل داده و هدایت می کند و می توان گفت انسان برده عادت های خودش است؛ انسان هایی موفق کسانی هستند که عادت های ذهنی و رفتاری خوبی را در خود ایجاد کرده اند عادت هایی که آنها را در دستیابی به اهداف مختلف زندگی شان توانمند می سازند.

خبر خوب این است که عادت ها قابل یادگیری هستند و به راحتی می توان عادت های مزاحم و مخرب را با عادت های جدید جایگزین نمود.
راهکار های عملی:
1عادت هایی که روزانه در موقعیت ها و ساعت ها ی مختلف از شما سر می زند را لیست کنید.
2 ارتباط هر کدام از این عادت ها را با هدف های اصلی زندگی تان مانند اهداف رشد شخصیتی ، خانوادگی ، اجتماعی ، شغلی ، معنوی شناسایی کنید.
3 تاثیر مثبت یا منفی آن ها را روی اهداف تان شناسایی کنید.
4 عادت هایی که برای اهداف تان مضر هستند را با یک برنامه مناسب براساس اصل پارتو حذف یا با عادت های مفید جایگزین کنید.
5 عادت های مفید برای پیشبرد اهداف تان را تقویت نمایید.

1 / 1
عادت چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟