ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان 99 شانزدهم

نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان 99 شانزدهم

بازدید:٢٣ | ا

نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان 99 شانزدهمین دوره
تاریخ بازدید : 16 الی 20 تیرماه 98
زمان بازدید: 16 الی 23
مسئول برگزاری : شرکت مبنا رخداد آفرین
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان
شماره تماس : 09172177014 /071-32302106

1 / 1
نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان 99 شانزدهم