ارسال پیام برای شش جمله طلایی از وارن بافت بزرگترین سرمایه گذار

شش جمله طلایی از وارن بافت بزرگترین سرمایه گذار

بازدید:١٧ | ا

1 چگونه کسب درآمد کنیم؟
هیچ وقت به یک منبع درآمد وابسته نباشید. در جاهای دیگر نیز سرمایه گذاری کنید تا منابع درآمدی دیگری نیز داشته باشید.

2 چگونه خرج کنیم؟
اگرچیزهایی را که به آنها نیاز ندارید بخرید، به زودی مجبور میشوید چیزهایی را که به آنها نیاز دارید بفروشید!

3 چگونه پس انداز کنیم؟
پس انداز کردن را بعد از خرج کردن درآمدهایتان انجام ندهید. همواره ابتدا پس انداز کنید و سپس شروع به خرج کردن باقیمانده درآمدتان کنید.

4 چگونه ریسک کنیم؟
هیچ وقت برای پی بردن به عمق رودخانه، با هر دو پا وارد نشوید...

5 چگونه سرمایه گذاری کنیم؟
همه تخم مرغهایتان را در یک سبد قرار ندهید. اگر سبد از دستانتان بیفتد...

6 سرمایه گذاری در بازار سهام؟
بازار سهام محلی است که پول از افراد بی صبر و کم طاقت به سرمایه گذاران صبور منتقل میشود.

منبع : جامعه مدیران فردای ایران

1 / 1
شش جمله طلایی از وارن بافت بزرگترین سرمایه گذار