ارسال پیام برای کنش‌گرا باشید

کنش‌گرا باشید

بازدید:١١ | ا

کنشگرایی به این معنا است که همواره به کاری فکر کنید که از دستتان برمی‌آید و روی آن کنترل دارید. برخلاف رفتار واکنشی که مدام درحال ایرادگرفتن از شرایط بد و تمرکز بر چیزهایی است که بر آن‌ها کنترلی ندارد. در حالت کنش‌گرا باری از مسئولیت و تلاش بر دوش فرد کنش‌گر قرار می‌گیرد. چرا که از خودش می‌پرسد: بهترین کاری که می‌توانم انجام بدهم چیست؟ او نمی‌گوید: چه قوانین بدی که اجازه نمی‌دهند من هیچ‌کاری انجام بدهم! بر اثر ایجاد چنین مسئولیت بزرگی است که اکثر افراد، انجام کاری را که دوست دارند، رها می‌کنند و رفتار کنش‌گرایانه را انتخاب نمی‌کنند. کنش‌گرا بودن به‌معنی پذیرش مسئولیت صددرصد رفتارهای خود است.

منبع : کانال آکادمی مدیریت حرفه ای