ارسال پیام برای انواع قطعات اپتیک اعم از ویفر های سیلیکون 3 اینچ و 4 اینچ

انواع قطعات اپتیک اعم از ویفر های سیلیکون 3 اینچ و 4 اینچ

بازدید:٨ | ا

انواع قطعات اپتیک اعم از ویفر های سیلیکون 3 اینچ و 4 اینچ، سیلیکون های یک طرف پلیش و دو طرف پلیش با لایه نشانی بدون لایه ئنشانی، عدسی تخت کوژ، عدسی هلالی کوژ، عدسی دو کوژ، عدسی هلالی کوژ، عدسی دو کوژ، عدسی هلالی کوژ آینه ای، عدسی هلالی کاو، عدسی تخت کاو، عدسی دو کاو، مجموعه عدسی تخت کوژ، فیلتر تروکاژی 7منشوری، فیلتر تروکاژی 4منشوری
فیلتر تروکاژی 3منشوری، فیلتر تروکاژی 2منشوری، لنز ترکیبی محفظه دار 10.2 *3.9، لنز ترکیبی، Tokyo kogaku Topcor 150mm 1:4.7 from Japan، لنز، فیلترهای آزمایشگاهی، منشور 8وجهی آینه ای
منشور 6وجهی، عدسی هلالی کوژ،
پی تی اف باضخامت 0.4 سانتی متر(PTF)
منشور مکعب گوشه ای، لنز چشمی استریو میکروسکوپ 14X، لنز چشمی استریو میکروسکوپ 12.5X، لنز چشمی استریو میکروسکوپ 8X، لنز چشمی استریو میکروسکوپ 6X، ویفر سیلیکون 4 اینچ ، ویفر سیلیکون3 اینچ،
CARL ZEISS PLANITAR f=150mm 5.6mm WEST GERMANY،
ست پلاریزه نیکون، فیلتر مرئی و رنگی

 انواع قطعات اپتیک اعم از ویفر های سیلیکون 3 اینچ و 4 اینچ
 انواع قطعات اپتیک اعم از ویفر های سیلیکون 3 اینچ و 4 اینچ
 انواع قطعات اپتیک اعم از ویفر های سیلیکون 3 اینچ و 4 اینچ
 انواع قطعات اپتیک اعم از ویفر های سیلیکون 3 اینچ و 4 اینچ
1 / 4
 انواع قطعات اپتیک اعم از ویفر های سیلیکون 3 اینچ و 4 اینچ
2 / 4
 انواع قطعات اپتیک اعم از ویفر های سیلیکون 3 اینچ و 4 اینچ
3 / 4
 انواع قطعات اپتیک اعم از ویفر های سیلیکون 3 اینچ و 4 اینچ
4 / 4
 انواع قطعات اپتیک اعم از ویفر های سیلیکون 3 اینچ و 4 اینچ
http://tabrizheart.ir/