ارسال پیام برای فروش ورق ، گرد ، لوله و تسمه آلومینیوم

فروش ورق ، گرد ، لوله و تسمه آلومینیوم

بازدید:٣۵ | ا

فروش انواع آلومینیوم های آلیاژی گروه : 1000 ، 2000 ، 3000 ، 5000 ، 6000 ، 7000
گریدهای : 6061 ، 6063 ، 7075 ، 5083 ، 2024 ، 1050 ، 3105
ورق آلومینیوم - گرد آلومینیوم - لوله آلومینیوم - تسمه آلومینیوم

فروش ورق ، گرد ، لوله و تسمه آلومینیوم
فروش ورق ، گرد ، لوله و تسمه آلومینیوم
فروش ورق ، گرد ، لوله و تسمه آلومینیوم
فروش ورق ، گرد ، لوله و تسمه آلومینیوم
1 / 4
فروش ورق ، گرد ، لوله و تسمه آلومینیوم
2 / 4
فروش ورق ، گرد ، لوله و تسمه آلومینیوم
3 / 4
فروش ورق ، گرد ، لوله و تسمه آلومینیوم
4 / 4
فروش ورق ، گرد ، لوله و تسمه آلومینیوم