ارسال پیام برای کتاب مبین

کتاب مبین

بازدید:١٩ | ا

ترجمه‌ی قرآن کریم از شیخ نورالدین کاشانی که در سال ۱۱۲۰ هجری به انجام رسیده، همراه با تفسیر بسیار مختصری از قرآن در دل ترجمه. ویژگی دیگر این اثر آن است که آیات را براساس معنا، تقطیع و بخش بخش ترجمه با هدف خواندن همزمان قرآن با ترجمه و آگاهی از ترجمه

1 / 1
کتاب مبین
http://bazendehroud.ir