دستگاه بسته بندی توزین دار

بازدید:۶٠۴۶٨ | ا

ظرفیت مورد نظر: 30
مشخصات و توضیحات بیشتر: دستگاه برای بسته بندی پفک
کد دستگاه: 4147