ارسال پیام برای ساب نواری موزائیک

ساب نواری موزائیک

بازدید:۵٠۴ | ا

بـراي مسطـح و صيقلي كـردن سطـوح موزائيـك به ابعـاد مختـلف در هر دستگاه ساب نواري با توجه به سفارش مشتري يك يا تعدادي از كله ها داراي تيغه الماس جهت سايش سنگهاي درشت مي باشد.

هر كله داراي يك سيستم سنگ بند و فشار سنج مي باشد كه بتواندموزائيك را به يك نرمي خاص برساند.

با انواع 3 الي 15 كله اي كه هر كله داراي يك الكترو موتور 3 فاز باقدرت 10 یا 15 اسب مي باشد.

داراي سيستـم انتقـال دهنده اتوماتيك موزائيـك توسـط نوارنقـاله

1 / 1
ساب نواری موزائیک