وارد کننده لیمیت سوئیچ های تاورکرین(قلاب،شاریوت،گردون)

بازدید:١۵٩ | ا

انواع لیمیت سوئیچ های ایمنی تاورکرین با نسبت دورهای مختلف :
- لیمیت سوئیچ کورس قلاب
- لیمیت سوئیچ کورس شاریوت
- لیمیت سوئیچ زاویه گردان
- نسبت دورهای:
1:131:17،1:46،1:60،1:78 ،1:210،1:274،1:960 1:20،1:26،1:30،1:35،1:87،1:105،1:135،1:140،1:160،1:188،1:247،1:330،1:360،1:453،1:480،1:660،

وارد کننده لیمیت سوئیچ های تاورکرین(قلاب،شاریوت،گردون)
http://istromachine.com/rotary-limi