قالب های صنعتی

بازدید:٢۶٨ | ا

صنعت پلاستیک، به ویژه شرکت های قالب سازی تزریقی، شاهد یک تغییر تهاجمی در اقتصاد است. با چشم دوختن به کسب و کار خودرو و الکترونیک و نیاز دائمی به نگه داشتن هزینه در چک کردن، به عملیات بهتر در صنعت می شوند. احتمالا ساخت یک پروفایل از مشتریان بالقوه ، در یک بازار جدید امکان پذیر است.

قالب های صنعتی
http://fpmoulding.com/services/desi