5 پست بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/resanemodern

شرکت رسانه مدرن شهر

تلویزیون شهری,تلویزیون ال ای دی,نمایشگر تبلیغاتی,اجاره

 • ارسال در محصولات و خدمات شرکت رسانه مدرن شهر

  اجاره ال ای دی در پخش زنده مراسم و اعیاد

  تلویزیون شهـری
  شـرکت رسـانه مدرن شهـر
  مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی
  در سـراسـر کشـور
  مرکـز فـروش نمـایشگرهای فـول وارداتـی تحویل 1 روزه
  دانلود و دریافت اطلاعـات تخصصـی فنـی
  قابل توجـه تهیـه کننـدگان و برنامـه سـازان سـازمان صـدا و سیمـا :
  رسـانه مدرن شهـر ، مجـری فـروش و اجـاره تلویزیون های شهـری آمـاده همکـاری با تمـامی شرکتـهای فعـال در زمینـه سـاخت غرفـه های نمایشـگاهی ، دکوراسیـون داخلـی ، برگـزارکننـدگان افتتاحیـه ها ، همایشهـا ، کنسـرت ها ، سمینـارها و کنفـرانس های ملـی و استـانی ، و همچنیـن تصویـربرداران و برگـزار کننـدگان مراسـم در سالنهـای ورزشـی و جشنـواره های تابستـانی در جزیـره های کیـش و قشـم ، ورزشـگاهها و... جهـت اجـرای هرچـه بهتـر مراسـم با نصـب نمایشـگر غـو

  بیشتر اجاره ال ای دی در پخش زنده مراسم و اعیاد
 • ارسال در محصولات و خدمات شرکت رسانه مدرن شهر

  تلویزیون شهری ویژه پخش مستقیم همایش ها

  تلویزیون شهـری
  شـرکت رسـانه مدرن شهـر
  مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی
  در سـراسـر کشـور
  مرکـز فـروش نمـایشگرهای فـول وارداتـی تحویل 1 روزه
  دانلود و دریافت اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس اجرای سازه و فونداسیون تلویزیون های شهـری
  در سایت اصلی شرکت ملاحظه نمایید.
  www.jCityTV.com
  03112286164 03112286183 09130003949 09134123949
  تلویزیون شهـری اسکوربردهای تمام رنگی ورزشی نمایشگرهای ماشینی
  پخـش زنـده برنامـه ، مراسـم های ملـی ، مذهبـی ، همایـش ها و مسـابقات بزرگ ورزشـی منـاسب جهـت تمـامی فضـاها افتتاحیـه ها ، همایشـها ، سالـن های کنفـرانس ، پارکهـا ، استخـرها ، مسـابقات بزرگ ورزشـی ، جشنهـا و اعیـاد رسمـی و ملـی کشـور ، داخـل غرفـه ها در نمایشـگاههای بین المل

  بیشتر تلویزیون شهری ویژه پخش مستقیم همایش ها
 • ارسال در محصولات و خدمات شرکت رسانه مدرن شهر

  تلویزیون های تمام رنگی ماشینی تبلیغاتی

  تلویزیون شهـری
  شـرکت رسـانه مدرن شهـر
  مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی
  در سـراسـر کشـور
  مرکـز فـروش نمـایشگرهای فـول وارداتـی تحویل 1 روزه
  دانلود و دریافت اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس اجرای سازه و فونداسیون تلویزیون های شهـری
  در سایت اصلی شرکت ملاحظه نمایید.
  www.jCityTV.com
  03112286164 03112286183 09130003949 09134123949
  تلویزیون شهـری اسکوربردهای تمام رنگی ورزشی نمایشگرهای ماشینی
  پخـش زنـده برنامـه ، مراسـم های ملـی ، مذهبـی ، همایـش ها و مسـابقات بزرگ ورزشـی منـاسب جهـت تمـامی فضـاها افتتاحیـه ها ، همایشـها ، سالـن های کنفـرانس ، پارکهـا ، استخـرها ، مسـابقات بزرگ ورزشـی ، جشنهـا و اعیـاد رسمـی و ملـی کشـور ، داخـل غرفـه ها در نمایشـگاههای بین المل

  بیشتر تلویزیون های تمام رنگی ماشینی تبلیغاتی
  www.jcitytv.com
 • ارسال در محصولات و خدمات شرکت رسانه مدرن شهر

  اسکوربردهای تمام رنگی ورزشی

  تلویزیون شهـری
  شـرکت رسـانه مدرن شهـر
  مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی
  در سـراسـر کشـور
  مرکـز فـروش نمـایشگرهای فـول وارداتـی تحویل 1 روزه
  دانلود و دریافت اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس اجرای سازه و فونداسیون تلویزیون های شهـری
  در سایت اصلی شرکت ملاحظه نمایید.
  www.jCityTV.com
  03112286164 03112286183 09130003949 09134123949
  تلویزیون شهـری اسکوربردهای تمام رنگی ورزشی نمایشگرهای ماشینی
  پخـش زنـده برنامـه ، مراسـم های ملـی ، مذهبـی ، همایـش ها و مسـابقات بزرگ ورزشـی منـاسب جهـت تمـامی فضـاها افتتاحیـه ها ، همایشـها ، سالـن های کنفـرانس ، پارکهـا ، استخـرها ، مسـابقات بزرگ ورزشـی ، جشنهـا و اعیـاد رسمـی و ملـی کشـور ، داخـل غرفـه ها در نمایشـگاههای بین المل

  بیشتر اسکوربردهای تمام رنگی ورزشی
  www.jcitytv.com
 • ارسال در محصولات و خدمات شرکت رسانه مدرن شهر

  فروش و اجاه تلویزیون های شهری درکشور

  تلویزیون شهـری
  شـرکت رسـانه مدرن شهـر
  مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی
  در سـراسـر کشـور
  مرکـز فـروش نمـایشگرهای فـول وارداتـی تحویل 1 روزه
  دانلود و دریافت اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس اجرای سازه و فونداسیون تلویزیون های شهـری
  در سایت اصلی شرکت ملاحظه نمایید.
  www.jCityTV.com
  03112286164 03112286183 09130003949 09134123949
  تلویزیون شهـری اسکوربردهای تمام رنگی ورزشی نمایشگرهای ماشینی
  پخـش زنـده برنامـه ، مراسـم های ملـی ، مذهبـی ، همایـش ها و مسـابقات بزرگ ورزشـی منـاسب جهـت تمـامی فضـاها افتتاحیـه ها ، همایشـها ، سالـن های کنفـرانس ، پارکهـا ، استخـرها ، مسـابقات بزرگ ورزشـی ، جشنهـا و اعیـاد رسمـی و ملـی کشـور ، داخـل غرفـه ها در نمایشـگاههای بین المل

  بیشتر فروش و اجاه تلویزیون های شهری درکشور