ابزار دقیق و اندازه گیری

ابزاردقیق و اندازه گیری ادواتی هستند که بر حسب نوع کمیت مورد نیاز واحد تحت کنترل، اعم از فشار، دما، دبی، سطح و … با توجه به شرایط و استانداردهای تعیین شده، انتخاب و مورد استفاده قرار می­گیرند.


مشاهده نمایید: شرکت های ابزار دقیق و اندازه گیری