دستگاه سورتینگ

دستگاه سورتینگ دستگاهی است که میوه ها و صیفی جات، مواد غذایی و به طور کلی مواد خام را، بر اساس کیفیت آنها (شکل، اندازه، وزن و رنگ ) غربال و رتبه بندی می کند.


مشاهده نمایید: شرکت های دستگاه سورتینگ