ارسال پیام برای ورق لاستیکی

ورق لاستیکی

بازدید:۶٧٢ | ا

ورق لاستیکی یک لایه متقال عرض ١٠٠ ضخامت ٣ میلی متر ۴ میلی متر ۵ میلی متر ۶ میلی متر١٠ میلیمتر

ورق لاستیکی یک لایه متقال عرض ١٢٠ ضخامت ٢ میلی متر ۴ میلی متر ۵ میلی متر ۶ میلیمتر ٧ میلیمتر ٨ میلی متر ١٠ میلی متر

ورق لاستیکی یک لایه متقال عرض ١۵٠ ضخامت ٢ میلی متر ٣ میلی متر ۴ میلی متر ۵ میلی متر ۶ میلی متر ٧ میلی متر ٨ میلی متر ١٠ میلی متر

ورق لاستیکی یک لایه کتان عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠ ضخامت ١ میل ٢ میل ٣ میل ۴ میل ۵ میل ۶ میل ٧ میل ٨ میل ١٠ میل

ورق لاستیکی NBR ضد روغن:
ورق ضد روغن ضخامت یک ١ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی NBRضد روغن ضخامت ٢ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق ااستیکی NBRضد روغن ضخامت ٣ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی NBRضد روغن ۴ میلی متر ضخامت ۴ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی ضد روغن Nbr ضخامت ۵ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی NBR ضد روغن ضخامت ۶ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی NBRضد روغن ٧ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی NBRضد روغن ٨ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکیNBRضد روغن ١٠ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی مقاوم روغن از جنس NBR
ورق لاستیکی مقاوم اسید و حرارت از جنس CSM,EPDM
ورق لاستیکی سیلیکون از جنسVMQ
ورق لاستیکی مقاوم سایش از جنس NR,BR.SBR
ورق لاستیکی مقاوم شعله از جنس CR
ورق لاستیکی عایق الکتریکیNR,SBR
اصفهان, اصفهان, اصفهان خیابان امام خمینی روبروی اداره برق

1 / 1
ورق لاستیکی
http://bitarubber.ir/product-catego