قطعات کمپرسور
1 / 1
شیشه آلات آزمایشگاهی
18 ساعت قبل آنلاین شد

شیشه آلات آزمایشگاهی

بازدید:۶١٢ | ا
شیشه آلات آزمایشگاهی
ارلن 100 سی سی
ارلن 100 سی سی دهان گشاد
ارلن 1000 سی سی
ارلن 2000 سی سی
ارلن 25 سی سی
ارلن 250 سی سی
ارلن 250 سی سی پلاستیکی دردار
ارلن 3000 سی سی
ارلن 50 سی سی
ارلن 500 سی سی
ارلن 5000 سی سی
ارلن خلاء 100 سی سی
ارلن خلاء 1000 سی سی
ارلن خلاء 250 سی سی
ارلن خلاء 500 سی سی
ارلن سر سمباده ای 100 سی سی 29-32
ارلن سر سمباده ای 1000 سی سی 29-32
ارلن سر سمباده ای 250 سی سی 29-32
ارلن سر سمباده ای 500 سی سی 29-32
اسپاتول استیل
اسپاتول پلی اتیلن 18 سانت
اسپاتول تشریح
اسپاتول چینی
اسپاتول شیشه ای
اسپاتول گالوانیزه
استوانه فاراده
استوانه مدرج 10 سی سی
استوانه مدرج 10 سی سی پلاستیکی 0/2 سی سی
استوانه مدرج 10 سی سی سر سمباده
استوانه مدرج 100 سی سی
استوانه مدرج 100 سی سی پلاستیکی
استوانه مدرج 1000 سی سی
استوانه مدرج 1000 سی سی پلاستیکی 10 سی سی
استوانه مدرج 1000 سی سی در دار
استوانه مدرج 1000 سی سی سر سمباده
استوانه مدرج 20 سی سی پایه پلاستیک
استوانه مدرج 2000 سی سی
استوانه مدرج 2000 سی سی پایه پلاستیک
استوانه مدرج 2000 سی سی سر سمباده
استوانه مدرج 25 سی سی
استوانه مدرج 25 سی سی پایه شیشه ای
استوانه مدرج 25 سی سی پلاستیکی 0/5 سی سی
استوانه مدرج 25 سی سی سر سمباده
استوانه مدرج 250 سی سی
استوانه مدرج 250 سی سی پایه پلاستیک
استوانه مدرج 250 سی سی پلاستیکی2 سی سی
استوانه مدرج 250 سی سی سر سمباده
استوانه مدرج 5 سی سی
استوانه مدرج 5 سی سی پایه پلاستیک
استوانه مدرج 5 سی سی سر سمباده
استوانه مدرج 50 سی سی
استوانه مدرج 50 سی سی پایه پلاستیک
استوانه مدرج 50 سی سی پایه شیشه ای
استوانه مدرج 50 سی سی پلاستیکی
استوانه مدرج 50 سی سی سر سمباده ای
استوانه مدرج 500 سی سی
استوانه مدرج 500 سی سی سر سمباده
استوانه مدرج500 سی سی پلاستیکی 5 سی سی
استوانه های ارشمیدس
باگت 1×4 برای روتور 5556 برای فالکون 50 میل 5422U
باگت 1×4 برای روتور5556 برای لوله 50 سی سی 5422
باگت 10×7 برای روتور BRK5505 مدل AM520
باگت 1خانه فالکون 50 سی سی سری 4 عددی مدل AM579
باگت 2×4برای روتور 5556 برای فالکون 12میل 541F
باگت 250 سی سی 4 عددی B5250
باگت 7×4 برای روتور 5556 برای لوله 15 سی سی 5428
باگت 750 سی سی برای روتور BRK5553 مدل B3000
باگت 8 خانه برای لوله 100×12 سری 4 عددی مدل AM579
باگت با درپوش 250 سی سی 4 عددی
باگت با درپوش 250 سی سی مدل 5419
بالن تقطیر 250 سی سی
بالن تقطیر 500 سی سی
بالن ته صاف 100 سی سی
بالن ته صاف 100 سی سی گردن بلند
بالن ته صاف 1000 سی سی
بالن ته صاف 1000 سی سی گردن بلند
بالن ته صاف 1000 سی سی گردن کوتاه
بالن ته صاف 250 سی سی
بالن ته صاف 250 سی سی گردن بلند
بالن ته صاف 50 سی سی
بالن ته صاف 500 سی سی
بالن ته صاف 500 سی سی
بالن ته صاف 500 سی سی گردن بلند
بالن ته صاف سر سمباده ای 100 سی سی 29-32
بالن ته صاف سر سمباده ای 1000 سی سی 29-32
بالن ته صاف سر سمباده ای 2000 سی سی 29-32
بالن ته صاف سر سمباده ای 250 سی سی 29-32
بالن ته صاف سر سمباده ای 50 سی سی 29-32
بالن ته صاف سر سمباده ای 500 سی سی 29-32
بالن ته صاف سه دهانه 1000 سی سی
بالن ته گرد 10 لیتری
بالن ته گرد 100 سی سی
بالن ته گرد 100 سی سی دهان گشاد
بالن ته گرد 1000 سی سی
بالن ته گرد 2000 سی سی
بالن ته گرد 250 سی سی
بالن ته گرد 3000 سی سی
بالن ته گرد 50 سی سی
بالن ته گرد 500 سی سی
بالن ته گرد 500 سی سی دهان گشاد
بالن ته گرد 500 سی سی گردن بلند
بالن ته گرد دو دهانه 1000 سی سی
بالن ته گرد دو دهانه 500 سی سی
بالن ته گرد سر سمباده ای 100 سی سی 19-26
بالن ته گرد سر سمباده ای 1000 سی سی 29-32
بالن ته گرد سر سمباده ای 2000 سی سی 29-32
بالن ته گرد سر سمباده ای 250 سی سی 29-32
بالن ته گرد سر سمباده ای 500 سی سی 29-24
بالن ته گرد سر سمباده ای 500 سی سی 29-32
بالن ته گرد سه دهانه 250 سی سی
بالن ته گرد سه دهانه 500 سی سی
بالن ژوژه 10 سی سی
بالن ژوژه 10 سی سی پلاستیکی کلاس A
بالن ژوژه 10 سی سی پلاستیکی کلاس B
بالن ژوژه 100 سی سی
بالن ژوژه 100 سی سی پلاستیکی کلاس A
بالن ژوژه 100 سی سی کلاس A
بالن ژوژه 1000 سی سی
بالن ژوژه 1000 سی سی پلاستیکی کلاس A
بالن ژوژه 1000سی سی کلاس A
بالن ژوژه 2000 سی سی
بالن ژوژه 2000 سی سی کلاس A
بالن ژوژه 25 سی سی
بالن ژوژه 25 سی سی پلاستیکی کلاس A
بالن ژوژه 25 سی سی کلاس A
بالن ژوژه 250 سی سی
بالن ژوژه 250 سی سی پلاستیکی کلاس A
بالن ژوژه 250 سی سی کلاس A
بالن ژوژه 5 سی سی
بالن ژوژه 50 سی سی
بالن ژوژه 50 سی سی پلاستیکی کلاس A
بالن ژوژه 50 سی سی کلاس A
بالن ژوژه 500 سی سی
بالن ژوژه 500 سی سی پلاستیکی کلاس A
بالن ژوژه 500 سی سی رنگی
بالن ژوژه 500 سی سی کلاس A
بالن ژوژه 5000 سی سی کلاس A
بالن کجلدال 100 سی سی
بالن کجلدال 250 سی سی
بالن کجلدال 500 سی سی
بالن کجلدال 650 سی سی پیرکس
بشر 250 سی سی پلاستیکی
بشر بلند 600 سی سی
بشر کوتاه 10 سی سی
بشر کوتاه 100 سی سی
بشر کوتاه 1000 سی سی
بشر کوتاه 150 سی سی
بشر کوتاه 2000 سی سی
بشر کوتاه 25 سی سی
بشر کوتاه 250 سی سی
بشر کوتاه 3000 سی سی
بشر کوتاه 400 سی سی
بشر کوتاه 50 سی سی
بشر کوتاه 5000 سی سی
بشر کوتاه 600 سی سی
بشر کوتاه 800 سی سی
بشر مدل فیلیپس 125 سی سی
بشر مدل فیلیپس 250 سی سی
بشر مدل فیلیپس 500 سی سی
بشر کوتاه 2000 سی سی
بورت 10 سی سی شیر تفلون
بورت 10 سی سی شیر شیشه ای
بورت 100 سی سی شیر شیشه ای کلاس A
بورت 100 سی سی شیر شیشه ای
بورت 25 سی سی شیر تفلون
بورت 25 سی سی شیر شیشه ای
بورت 50 سی سی شیر تفلون
بورت 50 سی سی شیر شیشه ای
بورت اتوماتیک 25 سی سی رنگی
بورت اتوماتیک 25 سی سی مخزن پلاستیکی
بورت اتوماتیک 50 سی سی با مخزن
بورت اتوماتیک 50 سی سی مخزن پلاستیکی
بورت دیجیتال25 سی سی
بورت دیجیتال 50 سی سی
بورت شور
بورت مدرج 25 سی سی پلاستیکی
بوکال استوانه 120×210
بوکال استوانه 120×240
بوکال استوانه 180×210
بوکال استوانه 180×300
بوکال استوانه 180×400
بوکال استوانه 200×300
بوکال استوانه 210×240
بوکال استوانه 50×300
بوکال استوانه 75×100
بوکال استوانه 75×210
بوکال استوانه 75×240
بوکال استوانه 90×240
بوکال استوانه 90×300
بوکال مکعبی 52×104×102
بوکال مکعبی 100×115×150
بوکال مکعبی 177×103×64
بوکال مکعبی 38×64×102
بویل ماریوت شیردار
بک گاز با شعله پخش کن
بک گاز شیردار
پایه H با میله 40 سانت R104
پایه الکترود قابل انعطاف XAARM
پایه بورت با میله 70 سانت قطر 12
پایه پلاستیکی میکروسکوپ
پایه تخت با میله 100 سانت
پایه تخت با میله 750 و قطر 14 میلی
پایه تخت با میله 80 سانت R1826
پایه تخت با میله 50 سانت
پایه تخت با میله 600 و قطر 10 میلی
پایه تلسکوپی عمومی
پایه توری پراش
پایه چدنی A شکل
پایه چدنی سه گوش با پیچ تراز
پایه چدنی سه گوش متوسط
پایه چدنی مخروطی
پایه دو آینه فرنل
پایه دو منشور فرنل
پایه سدیمان 5 خانه استیل
پایه سمپلر 3 خانه
پایه سمپلر آویز گرد 6 خانه دراگون
پایه سه گوش با میله 70 سانت قطر 12
پایه عدسی چوبی
پایه عمومی لامپهای تلترون TEL-25011
پایه عمومی لوپ STL2
پایه فلزی U شکل و میله مخصوص همزن OS
پایه قیف ایمهف 2 عددی
پایه قیف چوبی دوبل
پایه یوشکل بزرگ با میله
پتری دیش 100×15
پتری دیش 120×20
پتری دیش 60×15
پتری دیش 80×15
پتری دیش 10 سانت
پتری دیش 6 سانت
پتری دیش 7 سانت
پتری دیش 8 سانت
پی پت 1 سی سی پلاستیکی
پی پت 10 سی سی پلاستیکی
پی پت 2 سی سی پلاستیکی
پی پت پرکن تفنگی (شارژی) دراگون
پی پت پرکن تفنگی الکتریکی قابل اتو کلاو
پی پت پرکن مکانیکی دراگون
پی پت پرکن مکانیکی قابل اتو کلاو
پی پت پرکن ولومی 25 سی سی قرمز
پی پت ژوژه 1 سی سی
پی پت ژوژه 10 سی سی
پی پت ژوژه 10 سی سی کلاس A
پی پت ژوژه 100 سی سی
پی پت ژوژه 11 سی سی
پی پت ژوژه 12 سی سی
پی پت ژوژه 2 سی سی
پی پت ژوژه 20 سی سی
پی پت ژوژه 200 سی سی
پی پت ژوژه 25 سی سی
پی پت ژوژه 35 سی سی
پی پت ژوژه 4 سی سی
پی پت ژوژه 5 سی سی
پی پت ژوژه 5 سی سی کلاس A
پی پت ژوژه 50 سی سی کلاس A
پی پت ژوژه 6 سی سی
پی پت ژوژه 7 سی سی
پی پت ژوژه 8 سی سی
پی پت ژوژه الکل آمیلیک 0/5 سی سی
پی پت سدیمان ماکرو
پی پت سدیمان میکرو
پی پت شور 74 سانت
پی پت غیرمدرج 0/5 سی سی
پی پت مدرج 0/1 سی سی
پی پت مدرج 0/2 سی سی
پی پت مدرج 0/5 سی سی
پی پت مدرج 1 سی سی
پی پت مدرج 1 سی سی کلاس A
پی پت مدرج 1 سی سی کلاس B
پی پت مدرج 10 سی سی
پی پت مدرج 10 سی سی کلاس A
پی پت مدرج 2 سی سی
پی پت مدرج 2 سی سی کلاس A
پی پت مدرج 20 سی سی
پی پت مدرج 25 سی سی
پی پت مدرج 25 سی سی کلاس A
پی پت مدرج 3 سی سی
پی پت مدرج 3 سی سی کلاس B
پی پت مدرج 5 سی سی
پی پت مدرج 5 سی سی کلاس A
پی پت مدرج 50 سی سی
پی پت ملانژور سفید
پی پت ملانژور قرمز
پی پت وستر گرین
پی ست پلی اتیلن 250 سی سی
پی ست پلی اتیلن 500 سی سی
پی ست پلی اتیلن 500 سی سی
پی ست پلی اتیلن 1000 سی سی
پیل ولتا و ظرف الکترولیز KC-505
پیکنومتر 100 سی سی
پیکنومتر 100 سی سی کلاس A
پیکنومتر 25 سی سی
پیکنومتر 50 سی سی
جار بی هوازی 3 لیتری
جای بالن ته گرد فلزی 250 سی سی
جای بالن ته گرد فلزی 500 سی سی
جای پی پت استیل
جای پی پت گردان پلاستیکی 22 خانه
جای شمع فلزی
جای شیشه معرف چوبی 6 خانه
جای لام 100 عددی چوبی
جای لام 30 عددی چوبی
جای لوله آزمایش استیل 16 خانه
جای لوله آزمایش استیل 20 خانه
جای لوله آزمایش استیل 33 خانه
جای لوله آزمایش پلاستیکی 40 خانه
جای لوله آزمایش گالوانیزه 12 خانه
جای لوله آزمایش گالوانیزه 20 خانه
جای لوله آزمایش گالوانیزه 22 خانه
جای لوله آزمایش گالوانیزه 33 خانه
جای لوله پلاستیکی برای سانتریفوژ
دسیکاتور 15 سانت ساده
دسیکاتور 16 سانت ساده رنگی
دسیکاتور 18 سانت شیردار
دسیکاتور 19 سانت شیردار
دسیکاتور 20 سانت ساده
دسیکاتور 20 سانت شیردار
دسیکاتور 20 سانت شیردار پلاستیکی
دسیکاتور 21 سانت ساده
دسیکاتور 21 سانت شیردار
دسیکاتور 24 سانت ساده
دسیکاتور 24 سانت شیردار
دسیکاتور 25 سانت ساده
دسیکاتور 25 سانت شیردار
دسیکاتور 30 سانت ساده
دسیکاتور 18 سانت ساده رنگی
قیف دکانتور 100 سی سی شیر تفلونی
دکانتور 100 سی سی شیر شیشه ای
دکانتور 1000 سی سی شیر تفلونی
دکانتور 1000 سی سی شیر شیشه ای
دکانتور 250 سی سی شیر تفلونی
دکانتور 250 سی سی شیر شیشه ای
دکانتور 250 سی سی شیر شیشه ای
دکانتور 500 سی سی شیر تفلونی
دکانتور 500 سی سی شیر تفلونی
دکانتور 500 سی سی شیر شیشه ای
اورسات
گازشور
لوله آزمایش
بطری درب پیچ دار آبی قابل اتوکلاو
شیشه آلات آزمایشگاهی

تهران, تهران, بزرگراه رسالت

مرتبط / پیشنهادی

تعمیر کوره آزمایشگاهی

تعمیر کوره آزمایشگاهی

قیمت: ١٠,٠٠٠ تومان
شرکت کارن اطلس پژوه
هود شیمیایی فلزی

هود شیمیایی فلزی

شرکت کارن اطلس پژوه
آون خلاء 30لیتری LABTECH کره

آون خلاء 30لیتری LABTECH کره

شرکت کارن اطلس پژوه
snol-کوره ازمایشگاهی snol

snol-کوره ازمایشگاهی snol

شرکت کارن اطلس پژوه
ژرمیناتورآزمایشگاهی

ژرمیناتورآزمایشگاهی

شرکت کارن اطلس پژوه
هود لامینار

هود لامینار

شرکت کارن اطلس پژوه
آب خالص ساز-دیونایزر

آب خالص ساز-دیونایزر

آداک ویرا پژوه

عضویت در صنعت