ارسال پیام برای ساخت انواع آب مقطر گیری یک و دوبار تقطیر

ساخت انواع آب مقطر گیری یک و دوبار تقطیر

بازدید:٩١ | ا

شرکت رایمند طب طراح و تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی پزشکی
ساخت انواع آب مقطر گیری یک و دوبار تقطیر
آب مقطر گیری یکبار تقطیر 2 لیتر در ساعت بدون مخزن ذخیره همراه با کندانسور (پیرکس ـ استیل )
آب مقطر گیری یکبار تقطیر 4 لیتر در ساعت بدون مخزن ذخیره همراه با کندانسور (پیرکس ـ استیل )
آب مقطر گیری یکبار تقطیر 8 لیتر در ساعت بدون مخزن ذخیره همراه با کندانسور (پیرکس ـ استیل )
آب مقطر گیری یکبار تقطیر 12 لیتر در ساعت بدون مخزن ذخیره همراه با کندانسور (پیرکس ـ استیل )
آب مقطر گیری دوبار تقطیر 2 لیتر در ساعت بدون مخزن ذخیره همراه با دو کندانسور (پیرکس ـ استیل )
آب مقطر گیری دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت بدون مخزن ذخیره همراه با دو کندانسور (پیرکس ـ استیل )
آب مقطر گیری دوبار تقطیر 8 لیتر در ساعت بدون مخزن ذخیره همراه با دو کندانسور (پیرکس ـ استیل )
آب مقطر گیری دوبار تقطیر 12 لیتر در ساعت بدون مخزن ذخیره همراه با دو کندانسور (پیرکس ـ استیل )
تهران, تهران, خ امام خمینی خ خوش جنوبی

1 / 1
ساخت انواع آب مقطر گیری یک و دوبار تقطیر