www.sanat.ir
1 / 1
ده تصمیم مدیریتی که کارکنان را از سازمان دور می سازد
1 هفته قبل آنلاین شد

ده تصمیم مدیریتی که کارکنان را از سازمان دور می سازد

بازدید:١۵٣ | ا
مشخصات و ویژگی ها
ده تصمیم مدیریتی که کارکنان را از سازمان دور می سازد:

ده تصمیم مدیریتی که به فرهنگ سازمانی آسیب می زند و موجب ترک سازمان توسط کارکنان می شود، عبارتند از:

1 تصمیم به رتبه بندی و امتیازدهی کارکنان خود، یکی در مقابل دیگری

2 تصمیم به اجرای بازخور 360 درجه که کارکنان را تشویق ( یا حتی وادار) به بازخورد ناشناس به یکدیگر می کند.

3 درخواست از کارکنانی که می خواهند در داخل سازمان جابجایی شغلی داشته باشند ، برای کسب اجازه از مدیر فعلی خود

4درخواست از کارکنان برای ارائه دلیل مستند ( مانند اطلاعیه فوت هنگام فوت یکی از اعضای خانواده شان، جهت ارائه مرخصی)

5 تصمیم به محاسبه هر غیبت کوچک از کار، در برابر کارکنان

6 تصمیم به ثبت و یادداشت تخلفات، بجای توانمندسازی و شناخت موفقیت های کارکنان

7 تصمیم به پر کردن پست سازمانی خالی با استخدام های خارج از سازمان، زمانیکه افراد مناسبی در حال حاضر در داخل سازمان وجود دارند.

8 تصمیم به اینکه مدیریت سرمایه انسانی بجای تیم حل مساله و فرهنگ ساز ، به یک تیم اجرای قانون تبدیل شود.

9 تصمیم به استخدام افراد با حقوق کمتر از نرخ بازار برای پست سازمانی مربوطه، به دلیل صرفه جویی در هزینه ها

تصمیم به اداره سازمان بوسیله مطالعه تئوریها، بجای گوش دادن به کارکنان شایسته ای که استخدام شده اند.

منبع : کانال مدیران نامدار ایران
ده تصمیم مدیریتی که کارکنان را از سازمان دور می سازد

اصفهان, اصفهان, اصفهان

عضویت در صنعت