ارسال پیام برای ارائه دستگاه های آزمایشگاه آب ـ LOVIBAND

ارائه دستگاه های آزمایشگاه آب ـ LOVIBAND

بازدید:۵٢۴ | ا

شرکت رایمند طب طراح و تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی پزشکی
ارائه دستگاه های لاوی باند LOVIBAND آلمان
انواع دستگاه های مربوط به الکتروشیمی آب
انواع PH متر قلمی - پرتابل (ضد آب )
انواع ECمتر (ضد آب )
مولتی متر پرتابل
شوری سنج
هدایت سنج
اکسیژن متر
انواع دستگاه های مربوط به پس آب
COD متر
BOD متر
انکوباتور یخچالدار جهت BOD
کدورت سنج
راکتور
جارتست پرتابل
جار تست 4 خانه و 6 خانه
انواع فوتومتر
فوتومتر پرتابل
فوتومتر رومیزی
اسپکتوفوتومتر تک پرتوی مخصوص انالیز آبپ
دیسپنسر
انواع کیت تست سریع آب
تست کیت آرسنیک
مینی کیت
کیت اسکوبا
کمپراتورها
پول تستر
مینی تستر

تهران, تهران, خ امام خمینی خ خوش جنوبی

ارائه دستگاه های آزمایشگاه آب ـ LOVIBAND
ارائه دستگاه های آزمایشگاه آب ـ LOVIBAND
ارائه دستگاه های آزمایشگاه آب ـ LOVIBAND
1 / 3
ارائه دستگاه های آزمایشگاه آب ـ LOVIBAND
2 / 3
ارائه دستگاه های آزمایشگاه آب ـ LOVIBAND
3 / 3
ارائه دستگاه های آزمایشگاه آب ـ LOVIBAND