قطعات کمپرسور
1 / 4
تجهیزات آزمایشگاه شیرولبنیات
تجهیزات آزمایشگاه شیرولبنیات
تجهیزات آزمایشگاه شیرولبنیات
تجهیزات آزمایشگاه شیرولبنیات
تجهیزات آزمایشگاه شیرولبنیات
17 ساعت قبل آنلاین شد

تجهیزات آزمایشگاه شیرولبنیات

بازدید:۴٢٠ | ا
شرکت آداک ویرا پژوه اقدام به فروش و خدمات پس ار فروش دستگاهها و تجهیزات موردنیاز در آزمایشگاههای شیرولبنیات با ویژگیهای زیر نموده است :

آنالایزرشیر لاکتواستار

دستگاه کرایواسکوپ جهت تعیین نقطه انجماد شیر

سانتریفیوژمخصوص لبنیات

کلنی کانتر دیجیتال مدل colony star

دستگاه سدیمان شیر همراه با صافیهای مربوطه جهت آزمایش تست خاکستر

بوتیرومترشیر 0.5% یک سرباز درب دار

بوتیرومترشیر 1% دوسرباز درب دار

بوتیرومترشیر 4% یک سرباز درب دار

بوتیرومترشیر 6% یک سرباز بدون درب

بوتیرومترشیر 8 % یک سرباز بدون درب

بوتیرومترشیر 10 % یک سرباز بدون درب

بوتیرومتر بستنی 15% دوسربازکامل

بوتیرومتر بستنی 20% یک سرباز بدون درب

بوتیرومتر پنیر 40 % دوسربازبادرب و بشرکامل

بوتیرومترخامه 50 % یک سربازبدون درب

بوتیرومترخامه 70 % دوسرباز بادرب و بشرکامل

بوتیرومترخامه 40 % دوسرباز بادرب و بشرکامل

بوتیرومترکره 90%دوسرباز بادرب وبشرکامل

بوتیرومترکشک 20%دوسربازبادرب و بشرکامل

بوتیرومترمواد100%دوسربازبادرب و بشرکامل

بوتیرومترشیرخشک 70% یک سرباز

کیت فسفاتاز قلیایی مخصوص شیر 100 تستی

لوله مخصوص کرایواسکوپ

درب لاستیکی بوتیرومتر

بشر بوتیرومترخامه

بشربوتیرومترپنیر

بشربوتیرومترکره

لاکتودانسیتومتر

ترمولاکتودانسیتومتر ترمومترپایین جیوه ای T=15

ترمولاکتودانسیتومتر ترمومترپایین الکلی T=15

ترمولاکتودانسیتومتر ترمومترپایین جیوه ای T=20

ترمولاکتودانسیتومتر ترمومتربالا الکلی T=20

ترمولاکتودانسیتومتر ترمومتربالا اجیوه ای T=20

هیدرومترمخصوص شکلات و ماست

پی پت ژوژه 11سی سی مخصوص شیر

پی پت ژوژه 10.75 سی سی مخصوص شیر

پی پت ژوژه 5.05سی سی مخصوص شیر

دکانتور10سی سی مخصوص اسیدسولفوریک

دکانتور1سی سی مخصوص ایزوآمیل الکل

قطره چکان تفنگی مخصوص اسیدسولفوریک

قطره چکان تفنگی مخصوص ایزوآمیل الکل

محلول Aکالیبراسیون کرایواسکوپ

محلولB کالیبراسیون کرایواسکوپ

محلولCکالیبراسیون کرایواسکوپ

محلول COOLING کرایواسکوپ

درفشنگی بوتیرومتر

آچار درب فشنگی

کیت آنتی بیوتیک شیر
تجهیزات آزمایشگاه شیرولبنیات
تجهیزات آزمایشگاه شیرولبنیات
تجهیزات آزمایشگاه شیرولبنیات
تجهیزات آزمایشگاه شیرولبنیات

تهران, تهران, بزرگراه رسالت

عضویت در صنعت