www.sanat.ir
1 / 1
حفظ و نگهداشت استعدادها و کارکنان کلیدی
2 ماه قبل آنلاین شد

حفظ و نگهداشت استعدادها و کارکنان کلیدی

بازدید:١٩٠ | ا
مشخصات و ویژگی ها
هر فردی درون سازمان برای هدفی حاضر است که اگر به درستی به انجام برساند، سازمان نیز به هدف خود میرسد. برخی افراد اهداف و وظایف کلیدی تری دارند و برخی خیر. برخی موقعیت و پتانسیل رشد بیشتری دارند و برخی کمتر. در تقابل این موارد برخی افراد کلیدی تعریف می شوند و سازمان بایستی برای حضور آنها تلاش بیشتری بکند و انرژی بیشتری صرف کند.
مدیریت منابع انسانی در سازمان در حوزه نگهداشت کارکنان یک وظیفه عمومی دارد به این صورت که رویه های تعریف کند که کلیه کارکنان میل به ماندگاری بیشتر و میل به ترک خدمت کمتری داشته باشند.
مدیریت منابع انسانی بایستی یک برنامه حفظ و نگهداشت تعریف کند. برنامه ای که به مدیران ارشد سازمان اطمینان خاطر بدهد که به ناگاه افراد و سرمایه های انسانی متعدد سازمان را ترک نمی کنند. مهمترین جزء این برنامه تعامل به منظور ایجاد تعادل میان نیازهای سازمان و نیازهای فرد یا افراد کلیدی است. نتایج تحقیقات موسسه گالوپ نشان میدهد که بخش اعظم دلایل خروج از خدمت در خصوص چگونگی برخورد مافوق مستقیم و همچنین شیوه گزارش عملکرد این افراد است.
برنامه حفظ و نگهداشت نیازمند یک خط سیر و مسیر راهنما دارد. این خط سیر و راهنما بایستی مبتنی بر نیازمندیهای طرفین(سازمان-فرد) باشد. ضمن اینکه کلیه عواملی که میتواند باعث رضایت و نارضایتی افراد شود را در خود به نحوی جای دهد. این حوزه ها میتواند شامل این موارد باشد:
پرداخت و جبران خدمات-روش های مختلفی که دارند(مالی و غیر مالی)
طراحی شغل
ارزیابی عملکرد
آموزش
توسعه شغلی
تعارضات میان افراد و میان فرد با مدیر مستقیم خود
فرصتهای پیشرفت
فرصتهای افزایش حقوق

منبع : کانال آکادمی مدیریت حرفه ای
حفظ و نگهداشت استعدادها و کارکنان کلیدی

اصفهان, اصفهان, اصفهان

عضویت در صنعت